Prvá pomoc

Na každom pracovisku a každom stavenisku musí byť k dispozícii výbava s prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci. Druh, rozsah, výbava a rozdelenie (tri v kancelárii, žiadny v dielni je zlé!) závisia predovšetkým od počtu zamestnancov, ale aj od rizika ohrozenia. Miesta uloženia prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci musia byť ľahko prístupné a opatrené označením. Okrem toho musia byť menované osoby poverené poskytovaním prvej pomoci a za istých okolností zriadené sanitárne priestory.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž