Osoba poverená poskytovaním prvej pomoci (OPP)

Počet osôb poverených poskytovaním prvej pomoci závisí od počtu zamestnancov, pričom sa rozlišujú „normálne“ podniky a podniky s nízkym nebezpečenstvom úrazu (kancelárie a im podobné). 

„Normálny“ podnik: 1 – 19 zamestnancov = 1 OPP, 20 – 29 zamestnancov = 2 OPP, 30 – 39 zamestnancov = 3 OPP, + 10 zamestnancov = + 1 OPP 
Kancelária alebo podobné: 1 – 29 zamestnancov = 1 OPP, 30 – 49 zamestnancov = 2 OPP, 50 – 69 zamestnancov = 3 OPP, + 20 zamestnancov = + 1 OPP

Aby mohla byť osoba poverená poskytovaním prvej pomoci, musí preukázateľne absolvovať 16-hodinové školenie podľa učebných plánov vypracovaných Červeným krížom alebo iné, rovnocenné školenie (napr. základná vojenská služba – kurz pre získanie vodičského preukazu nebude uznaný!). Opakovaný kurz – každé štyri roky (8 hodín), príp. každé dva roky (4 hodiny).
V prípade pracovísk a stavenísk s 1 až 4 zamestnancami/zamestnankyňami do 1.1.2015 postačuje, keď osoba (osoby) poverená poskytovaním prvej pomoci absolvovala po 1.1.1998 jedno minimálne šesťhodinové školenie v oblasti vykonania okamžitých opatrení na záchranu života (v zmysle vykonávacieho nariadenia zákona o vodičskom preukaze). V prípade osôb, ktoré nemajú vodičský preukaz starší ako 12 rokov, sa môže vychádzať z predpokladu, že spĺňajú túto podmienku. Od 1.1.2015 je povinne predpísaný opakovaný kurz – každé štyri roky (8 hodín), príp. každé dva roky (4 hodiny).
Prostredníctvom organizačných opatrení je potrebné zabezpečiť, aby bol počas pracovného času prítomný vždy dostatočný počet osôb poverených poskytovaním prvej pomoci.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž