Osoba poverená evakuáciou

Pojem „osoba poverená evakuáciou“ sa nepoužíva, zákonné ustanovenie znie: Keď nie je menovaná ani osoba poverená požiarnou ochranou alebo zriadený podnikový požiarny zbor, ani nie je zriadený dobrovoľný požiarny zbor, musí sa menovať a vyškoliť jedna osoba, ktorá bude oboznámená s manipuláciou s prostriedkami prvej pomoci pri hasení a bude schopná vykonať tieto aktivity:
  1. alarmovať požiarny zbor v prípade požiaru,
  2. skontrolovať, či v prípade poplachu všetci zamestnanci opustili pracovisko,
  3. v prípade požiaru použiť prostriedky prvej pomoci pri hasení.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž