Výbušné prostredie

Nebezpečenstvo výskytu výbuchu je možné určiť pomocou hraníc výbušnosti, bodu vznietenia (pri kvapalinách), teploty samovznietenia a zrnitosti (pri prachu), teploty vznietenia a minimálnej energie vznietenia pri výskyte zápalného zdroja. Tieto údaje si môžete pozrieť v karte bezpečnostných údajov.
Výbušné prostredie môže vzniknúť v dôsledku: koncentrácie v rámci hraníc výbušnosti, príliš vysokej teploty pri spracovaní alebo uskladnení (min. 5 °C pod bodom vznietenia), usadenia prachu, úniku látok zapríčinených netesnosťami alebo otvorenými nádobami, alebo v dôsledku nepriaznivých miestnych podmienok ako jamy alebo kanály.
Musia sa vykonať vhodné opatrenia na ochranu pred výbuchom. V nariadení o posúdení nebezpečenstva explózie (VEXAT) sú písomne ustanovené potrebné opatrenia na ochranu zamestnancov pred nebezpečenstvom výbuchu.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž