Dokument o ochrane pred výbuchom

Špeciálna povinnosť dokumentovania evalvácie pracovného miesta platí podľa nariadenia o posúdení nebezpečenstva explózie (VEXAT). Podľa § 5 nariadenia VEXAT musí dokument o ochrane pred výbuchom obsahovať údaje o zistených nebezpečenstvách pri bežnej prevádzke, pri predvídateľných poruchách, pri čistení, kontrole, údržbe a odstraňovaní porúch, ako aj opatrenia na ochranu pred výbuchom, ktoré sa musia vykonať. Ďalej sa musí okrem iného dokumentovať definovanie zón, ako aj rozsah a výsledky kontrol a meraní. Dokument musí vyhotoviť zamestnávateľ alebo musí poveriť jeho vyhotovením inú osobu; pred vydaním nariadenia VEXAT určoval opatrenia na ochranu pred výbuchom, ako aj definovanie zón, úrad prostredníctvom vydania rozhodnutia.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž