Úniková oblasť, zaistená

Pozrite aj Únik (zaistenie). V zaistených únikových oblastiach môže byť prítomné iba nepatrné požiarne zaťaženie (žiadne nástenky s voľnými lístkami!), ako ďalšie musia byť steny, stropy, podlahy a schodištia v protipožiarnom prevedení, ťažko horľavé a s malou tvorbou dymu, musí sa zabrániť ich zadymeniu (napr. pomocou otvorov na odsávanie dymu).
Dvere vedúce k vedľajším priestorom, ktoré nie sú zaistenými únikovými oblasťami, musia byť minimálne utesnené proti vniknutiu dymu, protipožiarne a samozatváracie.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž