Pracovné látky (nebezpečné)

Pracovné látky upravuje Ochrana zamestnancov v 4. odseku zákona o ochrane zamestnancov (ASchG) a predovšetkým nariadenie o limitných hodnotách (GKV 2011) a nariadenie o biologických pracovných látkach (VbA).
Za pracovné látky sa v zmysle zákona o ochrane zamestnancov (ASchG) považujú všetky látky, zmesi a biologické pracovné látky, ktoré sa používajú pri práci.
Pojem „používanie“ je podľa zákona o ochrane zamestnancov (ASchG) potrebné chápať v širšom kontexte (a okrem iného) zahŕňa aj premiestnenie obsahu do inej nádoby, skladovanie a prepravu.
Pre nebezpečné pracovné látky platia v zmysle § 40 zákona o ochrane zamestnancov (ASchG) zvláštne požiadavky. V súvislosti s nebezpečnými pracovnými látkami sú dôležité aj ustanovenia chemického zákona (ChemG), k nemu vydaného nariadenia o chemikáliách (ChemV), ako aj európskych ustanovení k nariadeniu REACH a GHS.
Pozrite aj: Doba posudzovania, Náhrada pracovných látok, Výstražné symboly nebezpečnosti, Zdraviu škodlivé pracovné látky, Limitné hodnoty, Nariadenie o limitných hodnotách, Drevný prach, Označenie, Hodnoty MAK, Hodnoty TRK, Merania, Karta bezpečnostných údajov, Zmesi látok, Účinok látok, Zákaz cirkulácie vzduchu, Zákaz, Balenie.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž