Analýza nebezpečenstva

Analýza nebezpečenstva predstavuje podľa zákona o ochrane zamestnancov (ASchG) špeciálnu povinnosť evalvácie, ktorá sa v súvislosti s nariadením o pracovných prostriedkoch (AM-VO) a nariadením o posúdení nebezpečenstva explózie (VEXAT) musí vykonať pre pracovné prostriedky (príp. v nariadení VEXAT dodatočne pre osobné ochranné prostriedky a pracovný odev), keď sa zmenil spôsob používania alebo podmienky používania oproti predpisom od výrobcu. Prostredníctvom analýzy nebezpečenstva sa zistí a posúdi, či je možné bezpečné používanie. Vykonanie analýzy nebezpečenstva obsahovo zodpovedá konceptu posúdenia rizika strojov (napr. podľa normy EN ISO 12100).

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž