Výstražné symboly nebezpečnosti (pri pracovných látkach)

Nebezpečné pracovné látky, ktoré podliehajú chemickému zákonu, musia byť označené. Výstražný symbol nebezpečnosti v kombinácii s označením a H-prehlásením (staré znenie: R-veta) podáva vysvetlenie o povahe a miere ohrozenia pracovnou látkou.
Definované sú tieto hlavné stupne: podporujúce horenie, horľavé – veľmi horľavé – mimoriadne horľavé, s nebezpečenstvom výbuchu, toxické – veľmi toxické, žieravé, dráždivé, senzibilizujúce, karcinogénne, teratogénne, mutagénne, rádioaktívne. Európske nariadenie CLP (CLP: Classification, Labelling, Packaging – klasifikácia, označovanie, balenie), predpisuje nový, celoeurópsky harmonizovaný systém klasifikácie, označovania a balenia nebezpečných chemických látok a zmesí. Upozornenie: často sa hovorí aj o GHS, „Globally Harmonised System“ – Globálnom harmonizovanom systéme. V prechodnom období do roku 2015 sa musia zmeniť výstražné symboly nebezpečnosti, počas tohto obdobia bude teda možné nájsť obidva systémy výstražných symbolov nebezpečnosti (starý podľa zákona o chemických látkach „ChemG“, nový podľa nariadenia „CLP-VO“).
Pozrite aj Označenie pracovných látok a GHS.
 

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž