Uredba o nadzoru zdravlja – VGÜ 2014

Uredba o nadzoru zdravlja na radnom mjestu (VGÜ) vrijedi prilikom zaposlenja kod poslodavaca za istraživanje predviđeno prema 5. odjeljku ASchG-a.
Ona prije svega propisuje sljedeće:
  • Preglede sposobnosti i prateće preglede za zaposlenike koji su više od jednog sata po radnom danu izloženi djelovanjima prema Dodatku 1. (npr., benzolu, manganu, olovu...)
  • Preglede sposobnosti i prateće preglede za zaposlenike koji moraju nositi zaštitne aparate za disanje koji su teži od 5 kg više od 30 minuta po radnom danu u okviru službe za spašavanje ili rada na visokim temperaturama u skladu sa Zakonom o teškom noćnom radu (NSchG)
  • Preglede kod djelovanja buke, tj. kod djelovanja više od 85 dB(A) procjenu razine vezano uz dnevnu izloženost
  • Određene dobrovoljne preglede prilikom djelovanja radnih tvari koje su obuhvaćene u paragrafu 5. odjelj. 1. ili u slučaju noćnog rada prema paragrafu 5. odjelj. 2.
  • Vrijeme pregleda sposobnosti (paragraf 6.)
  • I vremenski razmak popratnih pregleda odn. ponovljeni pregledi (dodatak 1.)
  • Zabranu zapošljavanja u slučaju opasnosti od profesionalne bolesti (paragraf 7.)
  • Informacije o zaposleniku

Dodatak 2. propisuje smjernice za provođenje pregleda i usmjerava se u prvom redu na liječnike koji provode preglede.

AUVA aplikacije

bks

Impresum