Limitné hodnoty (pracovných látok)

Limitné hodnoty pracovných látok sú v zmysle zákona o ochrane zamestnancov (ASchG) hodnoty MAK (maximálna koncentrácia na pracovnom mieste) a hodnoty TRK (technická referenčná koncentrácia). Hodnoty TRK sú stanovené predovšetkým pre karcinogénne pracovné látky, pri ktorých môžu mať už aj nepatrné koncentrácie zdraviu škodlivý účinok, hodnoty MAK sú stanovené pre pracovné látky so vzájomným vzťahom dávky/účinku. V obidvoch prípadoch ide o priemernú hodnotu koncentrácie nebezpečnej látky po určitú dobu posudzovania, spravidla po dobu 8 h pracovného dňa. Pokým je pri hodnotách MAK možné pri dodržaní limitných hodnôt vychádzať z predpokladu, že zamestnanci nebudú ovplyvnení ani pri dlhodobej expozícii, nie je to možné povedať o karcinogénnych látkach, pre ktoré sú stanovené hodnoty TRK. Hodnoty MAK a TRK sú definované v prílohe I nariadenia o limitných hodnotách (GKV).
Pre mnoho čistých látok bol v nariadení o limitných hodnotách (GKV 2011) definovaný zoznam hodnôt MAK. Ak nie je niektorá hodnota MAK uvedená v zozname, nie je možné automaticky predpokladať jej zdravotnú neškodnosť.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž