Upozorňovacie tabule

Podobne ako v cestnej doprave, aj na pracoviskách musia byť prítomné normované zákazové značky, výstražné značky, príkazové značky a značky informujúce o núdzových východoch, únikových cestách, miestach prvej pomoci alebo záchrannom vybavení. Upravuje ich nariadenie o označovaní (KennV). Pozrite aj Signály nebezpečenstva.
  • Príklady pre zákazové značky: zákaz fajčenia, ohňa, dotyku, vstupu
  • Príklady pre výstražné značky: výstraha pred toxickými látkami, pred zaveseným bremenom, nebezpečným elektrickým napätím
  • Príklady pre príkazové značky: použitie ochrany dýchacích ciest, ochrannej prilby, ochrany sluchu
  • Príklady pre značky informujúce o núdzových východoch, únikových cestách, miestach prvej pomoci alebo záchrannom vybavení: úniková cesta, núdzový východ, prvá pomoc

Okrem toho sa musia umiestniť upozorňovacie tabule pre materiál z dôvodu protipožiarnej ochrany.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž