Drevný prach

Pozrite aj Prach. Ustanovenia pre drevný prach a jeho odsávanie bližšie upravuje 3. odsek nariadenia o limitných hodnotách 2014. Obsahom sú všeobecná povinnosť odsávania, opatrenia pri odsávaní a čistenie prevádzkových priestorov a pracovných prostriedkov. Drevný prach sa zásadne musí klasifikovať ako karcinogénny, v prípade určitých strojov platí namiesto hodnoty 2 mg/m³ hodnota TRK 5 mg/m³.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž