Informačná povinnosť

Tento pojem môže byť vnímaný dvojako, totiž ako „informácia, ktorú dostane zamestnanec, ale aj ako „informovanie sa“ zamestnávateľom.
  1. Informovanie zamestnanca: informovanie – na rozdiel od poučenia – znamená sprostredkovanie všeobecných vedomostí, ktoré majú pomôcť zamestnancovi plniť si povinnosti, podieľať sa na spolupráci a zmysluplne realizovať otázku ochrany zamestnancov na jeho pracovnom mieste. (Príklad: zamestnanci musia byť informovaní o možných nebezpečenstvá pôsobenia hluku a o opatreniach na zníženie hluku.)
  2. „Informovanie sa“ zamestnávateľom: nová filozofia ochrany zamestnancov požaduje „aktívne konanie“ zamestnávateľa vo veci ochrany zamestnancov. Toto je možné dosiahnuť iba neustálym informovaním sa o najnovšom stave techniky a poznatkoch v oblasti organizovania práce (napr. ergonómia, pracovná psychológia).

 

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž