Údržbové práce (na strojoch)

Cenovo najvýhodnejší a aj najbezpečnejší spôsob údržby je naplánovanie a vykonanie údržby pred výskytom poruchy. Údržbové práce sa smú zásadne vykonávať iba na odstavených strojoch a keď je možné vylúčiť neoprávnené, neúmyselné alebo neočakávané uvedenie do chodu. Ak vykonáva určité práce viacero zamestnancov, mal by sa hlavný vypínač zaistiť pomocou viacerých visiacich zámkov (pre každého údržbára).
Ak je potrebné vykonať údržbové opatrenia na bežiacom stroji, musia sa v každom prípade zabezpečiť ochranné zariadenia, prídavné zariadenia alebo iné špeciálne opatrenia. Personál musí byť v týchto prípadoch bezpodmienečne špeciálne vyškolený a vzdelaný!

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž