Nariadenie o označovaní (KennV)

Nariadenie o označovaní (KennV) upravuje značenia (tabuľa, bezpečnostná farba, svetelné označenie, zvukový signál, rečový signál, gesto rukou), ktoré sú dôležité pre bezpečnosť alebo ochranu zdravia.
Nariadenie KennV upravuje predovšetkým tieto body:
  • Povahu a usporiadanie (napr. viditeľnosť), príp. umiestnenie označenia
  • V ktorých prípadoch sa musia používať upozorňovacie tabule a bezpečnostné farby, ako aj požiadavky na ne (§§ 2 a 3)
  • Používanie a požiadavky na svetelné, zvukové, rečové znamenia a gestá rukou (§§ 4 až 6)
  • Informovanie a poučenie zamestnancov o význame tohto značenia

V prílohe 1 sú zobrazené tabule (zákazové značky, výstražné značky, príkazové značky, značky informujúce o núdzových východoch, únikových cestách, miestach prvej pomoci alebo záchrannom vybavení, ako aj upozorňovacie štítky pre materiál) určené na protipožiarnu ochranu. Príloha 2 definuje význam bezpečnostných farieb, príloha 3 graficky zobrazuje používané gestá rukou.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž