Označenie (pracovných látok)

Pozrite aj „Výstražné symboly nebezpečnosti“. Podľa právnych predpisov o chemických látkach je výrobca nebezpečných látok alebo zmesí povinný označiť ich. Toto označenie zahŕňa:
  • Názov látky, ako aj obchodné meno a sídlo výrobcu
  • Výstražné symboly nebezpečnosti, P- a H-prehlásenia (R-vety a S-vety)
  • Opatrenia v prípade nehody
  • Pokyny na bezpečnú likvidáciu

Myslite na to, že určité (nebezpečné) pracovné prostriedky ako lieky, kozmetika, výbušniny nemajú povinnosť označenia, pretože nepodliehajú chemickému zákonu! Pozrite aj Karta bezpečnostných údajov.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž