Postup posúdenia zhody

Prostredníctvom príslušného predpísaného postupu posúdenia zhody sa v právnych predpisoch s povinnosťou označenia CE vyžaduje dôkaz, že boli dodržané základné (bezpečnostné) požiadavky (ZBP) dotyčného predpisu od výrobcu (napr. nariadenia o bezpečnosti strojových zariadení MSV 2010). V prípade strojov sú možné štyri postupy: Prostredníctvom internej kontroly výroby (príloha VIII) a pri strojoch aj podľa prílohy IV buď prostredníctvom typovej skúšky (príloha IX), certifikovaného systému rozsiahleho zaistenia kontroly (príloha X) alebo úplného dodržania harmonizovaných (EN) noriem. Vyhlásenie o zhode v každom prípade podpisuje výrobca, ktorý umiestní aj označenie CE na stroj. Pre neúplné strojové zariadenia je podľa nariadenia MSV 2010 predpísaný vlastný postup.
 

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž