Vyhlásenie o zhode

Vyhlásením o zhode podľa prílohy II nariadenia o bezpečnosti strojových zariadení (MSV 2010) výrobca stroja (alebo splnomocnená osoba) potvrdzuje svojím podpisom, že stroj spĺňa základné bezpečnostné požiadavky (ZBP) nariadenia MSV 2010 a bol vykonaný príslušný postup posúdenia zhody. Vyhlásenie o zhode (alebo Vyhlásenie o súlade) sa musí vydať kupujúcemu.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž