Nariadenie o hluku a vibráciách – VOLV

Nariadenie o hluku a vibráciách upravuje ochranu zamestnancov pred účinkom týchto nebezpečenstiev. Nariadenie VOLV rozlišuje akčné hodnoty a limitné hodnoty expozície pre sluch poškodzujúci hluk, príp. vibrácie rúk, ramien a celého tela. Okrem toho upravuje rušivé limitné hladiny hluku pre určité priestory (napr. spoločenské priestory). Taktiež upravuje špeciálnu povinnosť evalvácie a dokumentovania, ako aj vykonanie vhodných opatrení. V prílohách sa nachádzajú definície a hodnotenia (metódy merania).

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž