Laserové triedy

Riziká ohrozenia laserových tried:
  • Trieda 1 – Bezpečné z dôvodu nízkej intenzity žiarenia alebo bezpečného uloženia v kryte.
  • Trieda 2 – Bezpečné pri náhodnom, neúmyselnom ožiarení spôsobenom prirodzeným reflexom. Platí pre viditeľné lasery.
  • Trieda 1M, 2M – riziko ohrozenia podľa laserovej triedy 1 alebo 2, keď laserový lúč nie je pozorovaný cez optické nástroje (lupa, ďalekohľad…). Bežné okuliare sa pritom nepovažujú za optický nástroj.
  • Trieda 3R – Potenciálne nebezpečné pre oči, sú potrebné znížené ochranné opatrenia.
  • Trieda 3B – Nebezpečné pre oči, sú potrebné ochranné opatrenia.
  • Trieda 4 – Nebezpečné pre pokožku a oči, nebezpečný priamy a difúzne rozptýlený lúč, nebezpečenstvo požiaru (laser funguje ako zápalný zdroj).


„M“ znamená „Magnifying“ (zväčšenie, zosilnenie) a poukazuje na to, že tieto laserové zariadenia môžu byť na rozdiel od laserov triedy 1 alebo triedy 2 nebezpečné pri použití optických prístrojov (lupa, mikroskop, ďalekohľad). „R“ znamená „Relaxiert“ (zmiernené opatrenia) a poukazuje na to, že pre tieto laserové zariadenia sú stanovené menej prísne opatrenia ako pre inú kategóriu laserov triedy 3 B. V medzinárodnom ponímaní sa pri triedach 3 B a 4 (aj v prípade laserových zdrojov uložených v kryte) odporúča povolať osobu poverenú ochranou proti laseru (OPOL). ON S 1100 odporúča povolať osobu poverenú ochranou proti laseru od triedy 3 R.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž