Stroje

Stroje sa odlišujú od nástrojov predovšetkým tým, že nie sú poháňané čisto silou svalov, ale cudzou energiou (napr. elektrický prúd). Stroje podiehajú zo strany výrobcu ustanoveniam nariadenia o bezpečnosti strojových zariadení (MSV), a preto musia mať označenie CE. Aj stroje, ktoré boli vyrobené v rámci podniku na účely podnikového používania, musia spĺňať požiadavky nariadenia MSV, príp. MSV 2010.
V rámci ochrany zamestnancov upravuje stroje 3. odsek zákona o ochrane zamestnancov (ASchG) a nariadenie o pracovných prostriedkoch (AM-VO). Pri používaní strojov sa musia dodržovať predovšetkým tieto všeobecné aspekty:

Pozrite aj: Pracovné prostriedky, Prevádzková príručka, Elektrická výbava, Dodržovanie nariadenia MSV, Ručné elektrické náradie, Ručne obsluhované stroje, Upozornenia, Označenie, Odstavenie

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž