Merania (v rámci ochrany pred výbuchom)

Ak nie je možné bezpečne vylúčiť vznik výbušného prostredia, musí sa pomocou meraní preukázať účinnosť opatrení primárnej ochrany pred výbuchom (zabránenie vzniku oblastí s nebezpečenstvom výbuchu). Ak je možné dokázať dostatočne veľkú bezpečnosť, merania nie sú potrebné. Toto je dané vtedy, keď sa hodnota (pre plynné a hmlové prostredie) nachádza 10 % pod hranicou výbušnosti (dolná hranica výbušnosti). Okrem toho nie je potrebné vykonať merania, keď bolo vykonané definovanie zón a nie sú preto potrebné merania.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž