Norme

Norme su priznata pravila tehnike koja se mogu upotrebljavati za konkretnu provedbu općenitih zahtjeva (npr., osnovnih sigurnosnih uvjeta (GSA) Uredbe o sigurnosti strojeva (MSV 2010). Norme općenito nisu obvezujuće, no zakonodavac ih može proglasiti obvezujućima (npr., u Zakonu o elektrotehnici). Ako se radi o proizvodima koji nose CE oznaku, prema zakonima EU-a nije moguća izjava o obvezi, iako se korištenje preporučuje. Razlikuje se između nacionalnih normi (u Austriji „ÖNORM” ON-a),europske (harmonizirane) norme („EN” CEN-a) i globalne norme („ISO” norme).

AUVA aplikacije

bks

Impresum