P-prehlásenia

P-prehlásenia „Precautionary-Statements“ (prehlásenia o bezpečnostných opatreniach, predtým S-vety) uvádzajú informácie o možných nebezpečenstvách, majú poukázať na bezpečnú manipuláciu s chemikáliami a opísať opatrenia v prípade vzniku poškodenia. Pre niektoré nebezpečenstvá nie je nevyhnuté uvádzať P-prehlásenia, pokiaľ už H-prehlásenia (R-vety) uvádzajú dostatok informácií. Pozrite aj: Výstražné symboly nebezpečnosti a Označenie pracovných látok.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž