Testovanie podľa nariadenia PSASV

Výrobca alebo osoba uvádzajúca produkt do obehu musí pred predajom osobných ochranných prostriedkov otestovať ich funkčnosť, pričom akreditované skúšobné strediská predpisujú typové skúšky pre takmer všetky komerčne používané osobné ochranné prostriedky. Všeobecné požiadavky na osobné ochranné prostriedky sú písomne ustanovené v nariadení o osobných ochranných prostriedkoch (PSASV), špeciálne požiadavky a kritériá sa nachádzajú v príslušných normách upravujúcich testovanie a v štandardoch kvality.
Používateľ musí každý osobný ochranný prostriedok pred použitím skontrolovať, či nevykazuje zjavné nedostatky (vizuálna kontrola). Chybné osobné ochranné prostriedky neodkladajte, ale ich ihneď vyraďte!

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž