Kontrola a údržba (pracovných prostriedkov)

Každý pracovný prostriedok sa musí pred uvedením do prevádzky zásadne skontrolovať, či nevykazuje zjavné nedostatky (vizuálna kontrola). Chybné pracovné prostriedky sa nesmú uložiť naspäť, ale ihneď opraviť alebo vyradiť! Pre určité pracovné prostriedky ako žeriavy, výťahy alebo zdvíhacie plošiny zákon predpisuje preberacie kontroly a opakované kontroly. Tieto musia vykonať vhodní odborníci a musia sa zapísať do knihy kontrol. Nezávisle od toho sa musia zamestnávatelia postarať o to, aby boli všetky pracovné prostriedky neustále udržované v bezchybnom stave.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž