Samohybné pracovné prostriedky (napr. stohovač)

Pomocou vhodných opatrení ako podlahových značení, dopravného poriadku alebo výstražných signálov a upozornení musí byť zabezpečený plynulý priebeh vnútropodnikovej dopravy. Pre používanie samohybných pracovných prostriedkov sa musia vyhotoviť písomné prevádzkové pokyny, okrem toho smú zamestnanci používať takéto pracovné prostriedky iba vtedy, keď majú povolenie na jazdu. Preprava osôb je povolená iba za určitých podmienok. Ak je pracovný prostriedok zároveň aj zdvíhacím prostriedkom, príp. môže byť vybavený pracovným košom, platia sprísnené požiadavky.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž