Karta bezpečnostných údajov

Každý výrobca, dovozca alebo dodávateľa nebezpečnej látky či nebezpečnej zmesi je podľa chemického zákona povinný najneskôr pri prvej dodávke bezplatne odovzdať kupujúcemu kartu bezpečnostných údajov.
Karta bezpečnostných údajov musí obsahovať tieto informácie:
 • Označenie látky alebo zmesi, ako aj názov firmy výrobcu
 • Zloženie látky, špecifikáciu zložiek
 • Možné nebezpečenstvá a opatrenia prvej pomoci (ako aj R-vety a S-vety)
 • Opatrenia protipožiarnej ochrany
 • Opatrenia pri neúmyselnom uvoľnení
 • Manipuláciu, skladovanie a prepravu (pozrite aj: Balenie pracovných látok)
 • Obmedzenie expozície a osobné ochranné prostriedky
 • Fyzikálno-chemické vlastnosti (minimálna energia vznietenia, pozrite Energia vznietenia, bod varu, bod topenia, bod vznietenia, tlak pary, relatívna hustota...)
 • Stabilitu a reaktivitu
 • Údaje o toxikológii
 • Údaje o ekológii (napr. perzistencia a odbúrateľnosť)
 • Pokyny k odbornej likvidácii
 • Iné údaje ako návody na použitie alebo servisné miesta

Každý predajca je povinný odovzdať zákazníkovi (bez vyžiadania) aktuálnu a kompletne vyplnenú kartu bezpečnostných údajov! Dotyční zamestnanci musia poznať dôležitý obsah karty bezpečnostných údajov.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž