Hodnoty TRK

Pre mutagénne, reprodukciu poškodzujúce a karcinogénne substancie nie je možné definovať žiadne limitné hodnoty, pretože už najmenšie množstvá môžu preukazovať uvedené účinky. Pre takéto pracovné látky boli v nariadení o limitných hodnotách (GKV 2011) definované hodnoty TRK (TRK = technická referenčná koncentrácia). Tieto hodnoty sa orientujú podľa technických daností a možností, pričom sa musia v každom prípade uprednostniť náhradné látky (Bez ohľadu na výdavky!). Hodnoty TRK sa preto zásade odlišujú od hodnôt MAK.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž